WÓJT GMINY KACZORY

Kaczory, dnia 11.10.2019 r.

GP.6733.8.2019

 

 

OBWIESZCZENIE  WÓJTA  GMINY  KACZORY

 

 

Na podstawie art. 50 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z późn. zm.) oraz art. 10 § 1 i art. 61 § 4, w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.) Wójt Gminy Kaczory

 

ZAWIADAMIA

 

o wszczęciu, na wniosek ENEA Operator Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań działającej przez pełnomocnika Pana Łukasza Szydłowskiego Energolinia sp. z o.o. ul. Kramarska 26, 61-765 Poznań, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN-15kV oraz nn-0,4 kV, na działkach o numerach ewidencyjnych 443, 20/15, 424/2, 20/13, 134, 144/3, 144/6, 224, 178, 20/6, 20/8, 20/9, 128, 151/2, 144/8, 242, 250, 251, 247, 248, 452, 249, 286, 262, 264, 265, 260/3, 260/2, 94, 108, 461, 287, 288, 290, 294, 297/4, 297/5, 296, 386/2, 397, 403/3, 377/1, 378/7, 404 – obręb Zelgniewo i 8084/1, 277, 222, 278, 223/1, 220, 244, 251, 232, 252, 233, 255, 258, 221, 200/1, 173, 171, 78, 91, 162, 164, 165/1, 161, 102, 130, 113, 151 – obręb Brodna.

Zgodnie z przepisem art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie.

W oparciu o przepis art. 73 § 1 Kpa strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Stosownie do treści przepisu art. 10 § 1 organ administracji publicznej obowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. W związku z powyższym informuje się, że z materiałem zgromadzonym w powyższej sprawie strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Kaczory, ul. Dworcowa 22, 64-810 Kaczory, pok. nr 6, w godzinach pracy Urzędu, tj. 715-1515, w trakcie trwania postępowania. Uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowego postępowania można wnosić  w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w przedmiotowej sprawie zostanie przedłożony, celem uzgodnienia, do właściwych organów wymienionych w art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wydanie decyzji w przedmiotowej sprawie nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień.

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się w dniu 11.10.2019 r. na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kaczory, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kaczory oraz na tablicy ogłoszeń Sołectwa w Zelgniewie i Sołectwa w Brodnej, na okres 14 dni. Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.