Kaczory, dnia 26 września 2019 r.

 

INFORMACJA  WÓJTA  GMINY  KACZORY
 

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, z późn. zm.), Wójt Gminy Kaczory podaje do publicznej wiadomości informację

  • o wydaniu i umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych decyzji znak GP.6220.5.2019 z dnia 25.09.2019 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 9 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o numerach ewidencyjnych 68, 69, 73, 124, 126, 137 i 408w obrębie Krzewina.
  • o możliwości zapoznania się z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opinią sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pile, opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i opinią Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy w siedzibie Urzędu Gminy Kaczory, ul. Dworcowa 22, 64-810 Kaczory, pokój nr 6, w godzinach pracy Urzędu.

 

Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomości w dniu 26.09.2019 r. poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kaczory oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Kaczory i sołectwa Krzewina, na okres 14 dni.