Kaczory, dnia 26 września 2019 r.

 

OBWIESZCZENIE
 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, z późn. zm.), Wójt Gminy Kaczory zawiadamia strony postępowania:

  • o wydaniu w dniu 25.09.2019 r. decyzji znak GP.6220.5.2019 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej
    o mocy do 9 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
    na działkach o numerach ewidencyjnych 68, 69, 73, 124, 126, 137 i 408w obrębie Krzewina.
  • możliwości zapoznania się z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym
    z opinią sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pile, opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i opinią Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy w siedzibie Urzędu Gminy Kaczory, ul. Dworcowa 22, 64-810 Kaczory, pokój nr 6, w godzinach pracy Urzędu.

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości w dniu 26.09.2019 r. poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kaczory oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Kaczory i sołectwa Krzewina, na okres 14 dni.

W załączeniu decyzja znak GP.6220.5.2019 z dnia 25.09.2019 r.