Kaczory, dnia 27 sierpnia 2019 r.

 

INFORMACJA  WÓJTA  GMINY  KACZORY

 

 

Na podstawie art. 21 ust. 1 i ust. 2 pkt 8 oraz art. 29 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, z późn. zm.), Wójt Gminy Kaczory

 

zawiadamia:

 

o wydaniu i umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych decyzji znak GP.6220.1.2019 z dnia 23.08.2019 r. wydanej dla  KW SOLAR VII Sp. z o.o., ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Dominika Sosińskiego, stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na:

budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW (w podziale na etapy 2 x 1 MW) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce o numerze ewidencyjnym 123 w obrębie Krzewina.   

Jednocześnie Wójt Gminy Kaczory informuje o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opiniami: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pile, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz możliwości składania uwag i wniosków w Urzędzie Gminy Kaczory, ul. Dworcowa 22, 64-810 Kaczory, pok. nr 6, w godzinach pracy Urzędu, w terminie 14 dni licząc od dnia ukazania się niniejszego zawiadomienia, tj. w dniach od 27.08.2019 r. do dnia 10.09.2019 r. włącznie.