Kaczory, dnia 13 sierpnia 2019 r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Kaczory

o wydaniu decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

          Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z późn. zm.)  oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.)

 

zawiadamiam 

o wydaniu w dniu 12.08.2019 r. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
znak: GP.6733.6.2019 dla inwestycji polegającej na:

 

budowie kablowej sieci elektroenergetycznej 15 kV na odcinku Rzadkowo - Równopole na terenie działek o numerach ewidencyjnych 466/18, 461, 474/2, 362/3, 354, 353/4, 353/2, 374/2, 375/2, 351/6, 351/4 w obrębie Rzadkowo oraz działek o numerach ewidencyjnych 155 i 138 w obrębie Równopole

 

            Postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na ww. inwestycję zostało wszczęte na wniosek Pana Edwina Nowaka, ENPRO Edwin Nowak, ul. Zeidlera 15, 64-850 Ujście, będącego pełnomocnikiem ENEA Operator Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, z dnia 28.05.2019 r.

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Kaczory, przy ul. Dworcowej 22, 64-810 Kaczory, w pok. nr 6, w godzinach pracy Urzędu, tj. od godz. 7:15 do godz. 15:15 (tel. 67 2842371 w. 27).

 

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile, za pośrednictwem Wójta Gminy Kaczory w terminie 14 dni od daty jej publicznego ogłoszenia. Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

 

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości w dniu 14.08.2019 r. poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kaczory oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Kaczory i sołectw Rzadkowo
i Równopole, na okres 14 dni.

 

 Wójt Gminy Kaczory
/-/ mgr Brunon Wolski