Kaczory, dnia 24 lipca 2019 r.

 

INFORMACJA  WÓJTA  GMINY  KACZORY

 

 

Na podstawie art. 21 ust. 1 i ust. 2 pkt 8 oraz art. 29 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, z późn. zm.), Wójt Gminy Kaczory

 

zawiadamia:

 

o wydaniu i umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych postanowienia znak GP.6220.3.2019 z dnia 23.07.2019 r. wydanego dla KW SOLAR VII Sp. z o.o., ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Dominika Sosińskiego, o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na:

budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 9 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach o numerach ewidencyjnych 61/1 i 66w obrębie Krzewina oraz65/1 w obrębie Kaczory.   

Jednocześnie Wójt Gminy Kaczory informuje o możliwości zapoznania się z treścią postanowienia oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opiniami: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pile, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz możliwości składania uwag i wniosków w Urzędzie Gminy Kaczory, ul. Dworcowa 22, 64-810 Kaczory, pok. nr 6, w godzinach pracy Urzędu, w terminie 7 dni licząc od dnia ukazania się niniejszego zawiadomienia, tj. w dniach od 24.07.2019 r. do dnia 31.07.2019 r. włącznie.