Kaczory, dnia 12 czerwca 2019 r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY KACZORY

o wydaniu decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 

          Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z późn. zm.)  oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.)

 

zawiadamiam

 

o wydaniu w dniu 12.06.2019 r. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
znak: GP.6733.2.2019 dla inwestycji polegającej na:

 

modernizacji sieci elektroenergetycznej 15 kV na odcinku Kalina - Dziembowo,

na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 8337/2, 8336/2, 582, 8334/1, 8334/2, 8335/2, 8333/1, 8347/1, 8346/1, 8354/1, 8354/2, 430/1, 414/3 w obrębie Dziembowo.

 

            Postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na ww. inwestycję zostało wszczęte na wniosek ENEA Operator Sp. z o. o,
ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, działającej przez pełnomocnika Pana Edwina Nowaka ENPRO Edwin Nowak ul. Zeidlera 15, 64-850 Ujście, z dnia 22.03.2019 r.

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Kaczory, przy ul. Dworcowej 22, 64-810 Kaczory, w pok. nr 6, w godzinach pracy Urzędu,
tj. od godz. 7:15 do godz. 15:15 (tel. 67 2842371 w. 27).

 

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile, za pośrednictwem Wójta Gminy Kaczory w terminie 14 dni od daty jej publicznego ogłoszenia. Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

 

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Wójt Gminy Kaczory

                                                                                             /-/ mgr Brunon Wolski