WÓJT GMINY KACZORY

Kaczory, dnia 29.03.2019 r.

 

GP.6220.9.2018

 

 

 

INFORMACJA  WÓJTA  GMINY  KACZORY

 

 

Na podstawie. 8, art. 21 ust. 1 i ust. 2 pkt 9, art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, z późn. zm.) Wójt Gminy Kaczory

 

 

ZAWIADAMIA:

 

¨ o wydaniu i umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych decyzji znak GP.6220.9.2018 z dnia 26.03.2019 r. stwierdzającej potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na:

posadowieniu instalacji do naziemnego magazynowania ciekłego tlenu (zbiornik kriogeniczny typu VT25/18) na nowo wybudowanym fundamencie na terenie Centralnej Zakładowej Oczyszczalni Ścieków w Śmiłowie, na działce o numerze ewidencyjnym 112/9 obręb Śmiłowo, gmina Kaczory, wydanej dla Zakładu Rolniczo-Przemysłowego „FARMUTIL HS” S.A. Śmiłowo, ul. Przemysłowa 4, 64-810 Kaczory

         

Jednocześnie Wójt Gminy Kaczory informuje o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opiniami: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pile, Starosty Pilskiego, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz możliwości składania uwag i wniosków w Urzędzie Gminy Kaczory, ul. Dworcowa 22, 64-810 Kaczory, pok. nr 6, w godzinach pracy Urzędu, w terminie 14 dni licząc od dnia ukazania się niniejszego zawiadomienia, tj. w dniach od 29.03.2019 r. do dnia 12.04.2019 r. włącznie.