Kaczory, dnia 12.10.2018 r.

 

WÓJT GMINY KACZORY 

OBWIESZCZENIE  WÓJTA  GMINY  KACZORY

 

 

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.), w związku z art. 49 Kpa Wójt Gminy Kaczory

 

ZAWIADAMIA

 

o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN-15 kV wraz z instalacją optotelekomunikacyjną, na działkach o numerach ewidencyjnych 39, 34, 38 – obręb Śmiłowo i 222, 244, 223/1 – obręb Brodna, toczącego się z wniosku ENEA Operator Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań działającej przez pełnomocnika Pana Jarosława Pałasza, oraz o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie.

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, jak również wnieść ewentualne uwagi i wnioski, w Urzędzie Gminy Kaczory, ul. Dworcowa 22, 64-810 Kaczory, pok. nr 6, w godzinach pracy Urzędu, tj. 715-1515, w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się w dniu 12.10.2018 r. na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kaczory, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kaczory oraz na tablicy ogłoszeń Sołectwa w Śmiłowie i Sołectwa w Brodnej, na okres 14 dni. Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.