WÓJT GMINY KACZORY

Kaczory, dnia 26.03.2018 r.

GP.6220.3.2016

 

INFORMACJA

w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa

 

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, z późn. zm.), Wójt Gminy Kaczory

 

informuje:

 

         o wydaniu w dniu 21.03.2018 r. decyzji znak GP.6220.3.2016 dla Przedsiębiorstwa Produkcji Rolnej „AGRIFARM” Spółka z o. o. Śmiłowo, ul. Pilska 36, 64-810 Kaczory ustalającej środowiskowe warunki realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie Fermy Brojlerów Kurzych w miejscowości Brodna na działce 229/1, gmina Kaczory.

         możliwości zapoznania się z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tymopinią sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pile znak ON.NS.452.1.6.1.2017 z dnia 25.01.2017 r., w której wyżej wymieniony opiniuje pozytywnie pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych dokumentację dotyczącą środowiskowych uwarunkowań ww. przedsięwzięcia oraz postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu znak WOO-I.4242.5.2017.MC.13 z dnia 21.09.2017 r., w którym wyżej wymieniony uzgadnia realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy brojlerów kurzych w miejscowości Brodna, na działce nr 229/1, obręb 0001 Brodna, gmina Kaczory.

Z ww. dokumentami można zapoznać się w Urzędzie Gminy Kaczory, ul. Dworcowa 22, 64-810 Kaczory, pok. nr 6, w godzinach pracy Urzędu, w terminie 14 dni licząc od dnia ukazania się niniejszej informacji, tj. w dniach od 26.03.2018 r. do dnia 09.04.2018 r. włącznie.

 

Niniejszą informację zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie bip.kaczory.com.pl, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kaczory oraz tablicy ogłoszeń Sołectwa w Brodnej.