WÓJT GMINY KACZORY

Kaczory, dnia 26.03.2018 r.

 

GP.6220.3.2016

 

 

 

INFORMACJA  WÓJTA  GMINY  KACZORY

 

 

Na podstawie art. 8, art. 21 ust. 1 i ust. 2 pkt 9, art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, z późn. zm.) Wójt Gminy Kaczory

 

 

ZAWIADAMIA:

 

¨ o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych decyzji znak GP.6220.3.2016 z dnia 21.03.2018 r. wydanej dla Przedsiębiorstwa Produkcji Rolnej „AGRIFARM” Spółka z o. o. Śmiłowo, ul. Pilska 36, 64-810 Kaczory, ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Fermy Brojlerów Kurzych w miejscowości Brodna na działce 229/1, gmina Kaczory.

        

Jednocześnie Wójt Gminy Kaczory informuje o możliwości zapoznania się z treścią wydanej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pile oraz postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, w Urzędzie Gminy Kaczory, ul. Dworcowa 22, 64-810 Kaczory, pok. nr 6 w terminie 14 dni, licząc od dnia ukazania się niniejszego zawiadomienia,  tj. w dniach od 26.03.2018 r. do dnia 09.04.2018 r. włącznie.