Kaczory, dnia 13 lutego 2018 r.


O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY KACZORY

o wydaniu decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoDziałając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.)


zawiadamiam


o wydaniu w dniu 13.02.2018 r. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
znak: GP.6733.11.2017 dla inwestycji polegającej na:


przebudowie drogi gminnej Dziembowo - Kaczory, na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 281, 578, 518/1 i 503 w obrębie Dziembowo; 128 i 166/2 w obrębie Krzewina; oraz 18 w obrębie Kaczory.


Postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na ww. inwestycję zostało wszczęte na wniosek Gminy Kaczory, ul. Dworcowa 22, 64-810 Kaczory, z dnia 18.12.2017 r.

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Kaczory, przy ul. Dworcowej 22, 64-810 Kaczory, w pok. nr 6, w godzinach pracy Urzędu, tj. od godz. 7:15 do godz. 15:15 (tel. 67 2842371 w. 27).

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile, za pośrednictwem Wójta Gminy Kaczory w terminie 14 dni od daty jej publicznego ogłoszenia. Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Wójt Gminy Kaczory

mgr Brunon Wolski