WÓJT GMINY KACZORY

Kaczory, dnia 14.12.2017 r.

GP.6220.3.2016

 

INFORMACJA

w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa

 

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.), Wójt Gminy Kaczory

 

informuje:

 

         o zakończeniu postępowania administracyjnego toczącego się na wniosek Przedsiębiorstwa Produkcji Rolnej „AGRIFARM” Sp. z o. o. Śmiłowo, ul. Pilska 36, 64-810 Kaczory w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Fermy Brojlerów Kurzych w miejscowości Brodna na działce 229/1, gmina Kaczory,

         możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, w tym z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz załącznikami, raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wraz z uzupełnieniami do raportu, opinią sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pile znak ON.NS.452.1.6.1.2017 z dnia 25.01.2017 r., w której wyżej wymieniony opiniuje pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych dokumentację dotyczącą środowiskowych uwarunkowań ww. przedsięwzięcia oraz postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu znak WOO-I.4242.5.2017.MC.13 z dnia 21.09.2017 r., w którym wyżej wymieniony uzgadnia realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy brojlerów kurzych w miejscowości Brodna, na działce nr 229/1, obręb 0001 Brodna, gmina Kaczory,

         możliwości składania uwag i wniosków..

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się oraz składać uwagi i wnioski w sprawie przedmiotowego przedsięwzięcia w Urzędzie Gminy Kaczory, ul. Dworcowa 22, 64-810 Kaczory, pok. nr 6, w godzinach pracy Urzędu, w terminie 7 dni licząc od daty ukazania się niniejszej informacji, tj. w dniach od 14.12.2017 r. do dnia 21.12.2017 r. włącznie. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone: w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia, zgodnie z art. 35 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Stosownie do treści przepisu art. 79 ust. 1 ustawy postępowanie niniejsze prowadzone jest z udziałem społeczeństwa. Udział ten zgodnie z przepisem art. 29 ustawy przysługuje każdemu. Organem właściwym do wydania decyzji w przedmiotowej sprawie oraz rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Kaczory.

 

Niniejszą informację zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie bip.kaczory.com.pl, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kaczory oraz tablicy ogłoszeń Sołectwa w Brodnej.