OGŁOSZENIE

RADA GMINY KACZORY

zawiadamia mieszkańców Gminy Kaczory, że


w dniu 26 października 2017 r. o godz. 12oo (czwartek)


w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kaczorach


odbędzie się XXIII sesja Rady Gminy.Przewodniczący Rady Gminy

/-/ mgr inż. Stefan Kowal


Porządek XXIII sesji Rady Gminy Kaczory:


1. Sprawy porządkowe.

2. Wybór wiceprzewodniczącego Rady Gminy.

3. Zmiany w składach osobowych stałych komisji Rady Gminy.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Informacja nt. działalności w minionym okresie:

- przewodniczących Komisji,

- Wójta.

6. Podjęcie uchwały w sprawie nienaruszenia ustaleń Studium w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Śmiłowo dla części terenu Zakładu Rolniczo-Przemysłowego.

7. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Śmiłowo dla części terenu Zakładu Rolniczo-Przemysłowego.

8. Podjęcie uchwały w sprawie nienaruszenia ustaleń Studium w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kaczory – fragment ul. Jasnej.

9. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kaczory – fragment ul. Jasnej.

10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kaczory.

11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kaczory (teren wsi Kaczory).

12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi linii elektroenergetycznej 110 kV Piła Krzewina – Miasteczko Krajeńskie na odcinku położony m w gminie Kaczory.

13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kaczory – Żabostowo.

14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kaczory – rejon ulicy Gajowej i Dziembowskiej.

15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kaczory – rejon ulicy Kościelnej, Dworcowej i Mlecznej.

16. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kaczory, informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2017 r.

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany WPF na lata 2017 – 2026 r.

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.

19. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego i szczegółowych warunków funkcjonowania.

20. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniego programu współpracy Gminy Kaczory z organizacjami pozarządowymi na lata 2018 – 2020.

21. Podjęcie uchwały w sprawie rocznych stawek podatku od nieruchomości.

22. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

23. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Kaczorach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Kaczorach.

24. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Śmiłowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Śmiłowie.

25. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Dziembowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Dziembowie.

26. Informacja Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy nt. dokonanej analizy oświadczeń majątkowych.

27. Informacja dyrektorów o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów.

28. Zapytania i wolne wnioski.

29. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.

30. Zakończenie.