GP.6733.6.2017

 Kaczory, 21.08.2017 r.

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY KACZORY

o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) podaję do publicznej wiadomości informację:


o zakończeniu postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek ES Jutrzenka 4 Sp. z o.o., ul. Malczewskiego 26, 71-612 Szczecin, reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Aleksandrę Józefiak, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii napowietrzno-kablowej SN wraz ze światłowodem oraz modernizacją, wymianą lub posadowieniem słupa SN w celu podłączenia farmy fotowoltaicznej w miejscowości Morzewo, na terenie działek 329/1, 328/1, 330/2, 331, obręb Morzewo.

Strony postępowania mają prawo brać czynny udział w każdym stadium postępowania oraz zapoznać się z całością zebranych dokumentów, a także wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty publicznego ogłoszenia w siedzibie Urzędu Gminy Kaczory, ul. Dworcowa 22, 64-810 Kaczory, w godzinach pracy Urzędu od godz. 7:15 do godz. 15:15 w pok. nr 6, tel. 67 2842371 w. 27.

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


 

Wójt Gminy Kaczory
/-/ mgr Brunon Wolski