Kaczory, dnia 25 lipca 2017 r.


OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY KACZORY

o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1073) zawiadamiam, że:

na wniosek ES Jutrzenka 4 Sp. z o.o., ul. Malczewskiego 26, 71-612 Szczecin, reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Aleksandrę Józefiak, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji polegającej na budowie linii napowietrzno-kablowej SN wraz ze światłowodem oraz modernizacją, wymianą lub posadowieniem słupa SN w celu podłączenia farmy fotowoltaicznej w miejscowości Morzewo, na terenie działek 329/1, 328/1, 330/2, 331, obręb Morzewo.

Na podstawie art. 10 § 1 – Kodeks postępowania administracyjnego zawiadamia się, że z zebranym materiałem dotyczącym tego postępowania można zapoznać się w Urzędzie Gminy Kaczory, ul. Dworcowa 22, pokój nr 6 (tel. 67 2842371 w. 27) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15.

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie stron uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia treści niniejszego obwieszczenia.

 


Wójt Gminy Kaczory
/-/ mgr Brunon Wolski