WÓJT GMINY KACZORY

Kaczory, dnia 01.06.2017 r.

GP.6220.2.2017

OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353, z późn. zm.) Wójt Gminy Kaczory

zawiadamia strony postępowania

  • o złożeniu przez inwestora Sady Dolina Noteci Sp. z o.o., Śmiłowo, ul. Pilska 48, 64-810 Kaczory, raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w postępowania administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków przechowalni, sortowni wraz z przetwórnią owoców, magazynu, stacji transformatorowej oraz parkingów, placów manewrowych, dróg dojazdowych wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach o nr ewid. 157/13, 157/15, 157/16, 157/17, 157/18, 157/19, 157/20, 157/21, 157/28 (przed podziałem działka nr 157/22), obręb Jeziorki, gmina Kaczory,

  • o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,

  • możliwości zapoznania się z treścią raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko sporządzonego przez INVEST-EKO ul. Keplera 1, 60-159 Poznań oraz z pozostałą niezbędną dokumentacją sprawy (obejmującą wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami),

  • możliwości składania uwag i wniosków.

Celem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko powyższego przedsięwzięcia jest określenie, analiza oraz ocena bezpośredniego i pośredniego wpływu przedsięwzięcia na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi.

Stosownie do art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko tut. organ wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pile o opinię dot. realizacji planowanego przedsięwzięcia.

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się oraz składać uwagi i wnioski w sprawie przedsięwzięcia, co do którego toczy się postępowanie, w Urzędzie Gminy Kaczory, ul. Dworcowa 22, 64-810 Kaczory, pok. nr 6, w godzinach pracy Urzędu, w terminie 30 dni licząc od dnia zamieszczenia niniejszej informacji, tj. w dniach od 01.06.2017 r. do dnia 01.07.2017 r. włącznie. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone: w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia, zgodnie z art. 35 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Jednocześnie informuję, że na wniosek właściciela działka nr 157/22 została podzielona na działki o numerach 157/28 i 157/29. Planowaną inwestycją objęta jest wydzielona działka nr 157/28.

Zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy postępowanie niniejsze prowadzone jest z udziałem społeczeństwa. Organem właściwym do wydania decyzji w przedmiotowej sprawie oraz rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Kaczory.


Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie bip.kaczory.com.pl, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kaczory oraz tablicy ogłoszeń Sołectwa w Jeziorkach.