Kaczory, dnia 2 maja 2017 r.

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zelgniewo – rejon drogi do jeziora
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

           

            Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.), art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XIII/102/2016 Rady Gminy Kaczory z dnia 17 czerwca 2016 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zelgniewo – rejon drogi do jeziora wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 9 maja 2017 r. do 7 czerwca 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Kaczory, ul. Dworcowa 22, 64-810 Kaczory, w godzinach pracy Urzędu.

            Przedmiotem sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest obszar położony w rejonie drogi do jeziora w miejscowości Zelgniewo, dla którego ustalone zostaną zasady zagospodarowania i zabudowy.

            Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu
18 maja 2017 r. w sali narad Urzędu Gminy Kaczory, ul. Dworcowa 22, 64-810 Kaczory, o godz. 1530.

Zgodnie z art. 17. pkt 11 osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany planu miejscowego. Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, na adres Urzędu Gminy Kaczory, ul. Dworcowa 22, 64-810 Kaczory (e-mail: sekretariat@kaczory.com.pl) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 czerwca 2017 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Kaczory.

 

 

Wójt Gminy Kaczory
mgr Brunon Wolski