WÓJT GMINY KACZORY

Kaczory, dnia 27.09.2016 r.

GP.6220.2.2016

INFORMACJA WÓJTA GMINY KACZORY


Na podstawie art. 8, art. 21 ust. 1 i ust. 2 pkt 9, art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) Wójt Gminy Kaczory

ZAWIADAMIA:

o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych decyzji znak GP.6220.2.2016 z dnia 26.09.2016 r. stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na posadowieniu 10 zbiorników do magazynowania gazu o pojemności 6400 l każdy, zlokalizowanych w miejscowości Zelgniewo, na działce o numerze ewidencyjnym 20/15, gmina Kaczory, wydanej dla Parku Drobiarskiego Sp. z o.o. Śmiłowo, ul. Pilska 36, 64-810 Kaczory.

Jednocześnie Wójt Gminy Kaczory informuje o możliwości zapoznania się z treścią wydanej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pile oraz opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, w Urzędzie Gminy Kaczory, ul. Dworcowa 22, 64-810 Kaczory, pok. nr 6 w terminie 14 dni, licząc od dnia ukazania się niniejszego zawiadomienia, tj. w dniach od 27.09.2016 r. do dnia 11.10.2016 r. włącznie.