WÓJT GMINY KACZORY

Kaczory, dnia 25.05.2016 r.

GP.6220.1.2016

INFORMACJA WÓJTA GMINY KACZORY


Na podstawie art. 21 ust. 1 i ust. 2 pkt 16 oraz art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353), Wójt Gminy Kaczory

ZAWIADAMIA:

? o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na:

rozbudowie stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Piła Krzewina o rozdzielnię 400 kV, na działkach o numerach ewidencyjnych 171/3, 171/5, 172/1, 172/3, 173/1, 177/3, 177/5, 179/3, 179/6, 179/8, 180/3, 180/4, 181, 182, 189, 192/1, 194, 410, 414/1 – obręb Krzewina, gm. Kaczory.


Wnioski i uwagi w sprawie przedsięwzięcia, co do którego toczy się postępowanie, można składać w Urzędzie Gminy Kaczory, ul. Dworcowa 22, 64-810 Kaczory, pok. nr 6, w godzinach pracy Urzędu, w terminie 21 dni licząc od daty ukazania się niniejszego zawiadomienia, tj. w dniach od 25.05.2016 r. do dnia 15.06.2016 r. włącznie.