OGŁOSZENIE

Gmina Kaczory ogłasza otwarty nabór partnera spoza sektora finansów publicznych      w celu wspólnej realizacji projektów w ramach konkursu do Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Poddziałanie 8.1. Kształcenie ogólne

 

Ideą partnerstwa jest wspólna realizacja projektów, mających na celu:

1.      Podniesienie wiedzy i/lub kompetencji dzieci i młodzieży uczestniczących
w edukacji przedszkolnej, w tym o specjalnych potrzebach,

2.      Podniesienie wiedzy i/lub kompetencji nauczycieli/pedagogów systemu oświaty biorących udział w projekcie.

Projekty będą realizowane w: Szkole Podstawowej Kaczorach, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kaczorach, Szkole Podstawowej w Śmiłowie, Szkole Podstawowej w Dziembowie, Szkole Podstawowej w Morzewie, oraz Szkole Podstawowej w Rzadkowie.

Liderem Partnerstwa będzie Gmina Kaczory.

Minimalny zakres zadań przewidzianych dla Partnerów:

1.      Współpraca przy przygotowywaniu działań projektowych i wniosku o dofinansowanie projektów, w tym w części finansowej.

2.      Zawarcie umowy partnerskiej, realizacja zadań merytorycznych zgodnie z umową oraz prowadzenie dokumentacji projektu zgodnie z wymogami WRPO 2014- 2020

3.      Uczestniczenie w spotkaniach zespołu zarządzającego, zgłaszanie wniosków i opinii dotyczących postępu rzeczowego i finansowego projektu.

Podmioty uprawnione do udziału w naborze:

Podmioty spoza sektora finansów publicznych, nie objęte wykluczeniem
w ramach WRPO Osi priorytetowej 8 Edukacja.

 

Przy wyborze Partnera będą brane pod uwagę następujące wymagania:

I.                   Formalne:

a.       Partner (lub jego personel) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w realizacji projektów edukacyjnych współfinansowanych z EFS.

b.      Partner (lub jego personel) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie  w rozliczaniu i sprawozdawczości projektów współfinansowanych w ramach EFS.

c.       Partner (lub jego personel) posiada co najmniej 2-letnie doświadczenie w realizacji projektów partnerskich z JST.

d.      Partner (lub jego personel) został wybrany przez jednostkę samorządu terytorialnego do wspólnej realizacji co najmniej jednego projektu współfinansowanych z EFS w obecnym okresie programowania 

II.                Merytoryczne:

a.       Wniesienie wkładu w realizację projektu w postaci zasobów ludzkich, organizacyjnych i technicznych odpowiadających celom projektu i Partnerstwa.

b.      Propozycja zakresu zadań realizowanych przez partnera w ramach projektu.

Jednocześnie informujemy, że:

1.      Do realizacji projektów zostanie wybrany 1 Partner.

2.      Wybór Partnera poprzedzony będzie oceną ofert.

3.      Udział Partnera w realizacji projektów nie jest gwarantowany przez Gminę Kaczory i będzie on uzależniony od przyjęcia projektu do finansowania i podpisania stosownych umów w tym zakresie.

4.      Partner będzie zobowiązany do zawarcia z Liderem projektu – Gminą Kaczory, umowy partnerskiej na rzecz realizacji Projektów.

5.      Wszelkie wydatki związane z przygotowaniem podmiotu jako Partnera do realizacji projektów, Partner ponosi samodzielnie.

6.      Gmina Kaczory zastrzega sobie prawo do zadawania pytań uzupełniających do złożonej oferty Partnerstwa.

 

 

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 – formularz oferty

Załącznik nr 2 – Regulamin Naboru Partnera