Kaczory, dnia 12.05.2016 r.

GP.6220.2.2016

 

 

 

INFORMACJA  WÓJTA  GMINY  KACZORY

 

 

Na podstawie art. 21 ust. 1 i ust. 2 pkt 9 oraz art. 29 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353), Wójt Gminy Kaczory

 

 

ZAWIADAMIA:

 

¨ o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych wniosku Parku Drobiarskiego Sp. z o.o. Śmiłowo, ul. Pilska 36, 64-810 Kaczory w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

posadowieniu 10 zbiorników do magazynowania gazu o pojemnoości 6400 l każdy, zlokalizowanych w miejscowości Zelgniewo, na działce o numerze ewidencyjnym 20/15, gmina Kaczory.

 

Wnioski i uwagi w sprawie przedsięwzięcia, co do którego toczy się postępowanie, można składać w Urzędzie Gminy Kaczory, ul. Dworcowa 22, 64-810 Kaczory, pok. nr 6, w godzinach pracy Urzędu, w terminie 21 dni licząc od dnia ukazania się niniejszego zawiadomienia, tj. w dniach od 12.05.2016 r. do dnia 02.06.2016 r. włącznie.

    

.