WÓJT GMINY KACZORY

Kaczory, dnia 05.04.2016 r.


OGŁOSZENIE

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV Bydgoszcz Zachód – Piła Krzewina na odcinku położonym w gminie Kaczory wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.), art. 39, w związku z art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353) oraz uchwały Nr XXX/230/2014 Rady Gminy Kaczory z dnia 12 września 2014 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV Bydgoszcz Zachód – Piła Krzewina na odcinku położonym w gminie Kaczory wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 13 kwietnia 2016 r. do 13 maja 2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy Kaczory, ul. Dworcowa 22, 64 810 Kaczory, w godzinach pracy Urzędu.

Przedmiotem sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest obszar trasy planowanej linii elektroenergetycznej 400 kV Bydgoszcz Zachód – Piła Krzewina wraz z pasem technologicznym.

  Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2016 r. w sali narad Urzędu Gminy Kaczory, ul. Dworcowa 22, 64-810 Kaczory, o godz. 1530.

Zgodnie z art. 17 pkt 11 osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu planu miejscowego. Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, na adres Urzędu Gminy Kaczory, ul. Dworcowa 22, 64-810 Kaczory (e-mail: sekretariat@kaczory.com.pl) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 maja 2016 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Kaczory.

Wójt Gminy Kaczory
/-/ mgr Brunon Wolski