WÓJT GMINY KACZORY

Kaczory, dnia 23.03.2016 r.

GP.6220.5.2015

 

INFORMACJA WÓJTA GMINY KACZORY


Na podstawie art. 21 ust. 1 i ust. 2 pkt 8 oraz art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353) Wójt Gminy Kaczory

ZAWIADAMIA:

o wydaniu i umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych postanowienia znak GP.6220.5.2015 z dnia 22.03.2016 r. dla Parku Drobiarskiego Sp. z o.o. Śmiłowo, ul. Pilska 36, 64-810 Kaczory o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na:

posadowieniu 10 zbiorników do magazynowania gazu o pojemności 6400 l każdy, zlokalizowanych w miejscowości Zelgniewo, na działce o numerze ewidencyjnym 20/15, gmina Kaczory.

Jednocześnie Wójt Gminy Kaczory informuje o możliwości zapoznania się z treścią postanowienia oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pile i opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz możliwości składania uwag i wniosków w Urzędzie Gminy Kaczory, ul. Dworcowa 22, 64-810 Kaczory, pok. nr 6, w godzinach pracy Urzędu, w terminie 7 dni licząc od dnia ukazania się niniejszego zawiadomienia, tj. w dniach od 23.03.2016 r. do dnia 30.03.2016 r. włącznie.