Kaczory, dnia 16.02.2016 r.


GP.6220.4.2015

DECYZJA


Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23), po rozpatrzeniu wniosku ENEA Operator Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, działającej przez pełnomocnika Pana Michała Cyraniaka zam. ul. Wojskowa 5/16, 60-792 Poznań

Wójt Gminy Kaczory

stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji elektroenergetycznej WN/SN Śmiłowo wraz z dowiązaniami liniowymi 110 kV, na działkach o numerach ewidencyjnych 72, 73, 74/2, obręb Śmiłowo

UZASADNIENIE

Inwestor – ENEA Operator Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, działający przez pełnomocnika Pana Michała Cyraniaka zam. ul. Wojskowa 5/16, 60-792 Poznań w dniu 16.11.2015 r. zwrócił się do Wójta Gminy Kaczory z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie stacji elektroenergetycznej WN/SN Śmiłowo wraz z dowiązaniami liniowymi 110 kV, na działkach o numerach ewidencyjnych 72, 73, 74/2, obręb Śmiłowo.

Planowana inwestycja została zakwalifikowana do grupy przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

W związku z powyższym, na podstawie art. 78 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Wójt Gminy Kaczory wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu (pismem znak GP.6220.4.2015 z dnia 26.11.2015 r.) i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pile (pismem znak GP.6220.4.2015 z dnia 26.11.2015 r.) o wydanie opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanej inwestycji.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pile w dniu 04.12.2015 r. zawiadomił Wójta Gminy Kaczory o przekazaniu pisma z dnia 26.11.2015 r. Wielkopolskiemu Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu, wg właściwości. Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w dniu 17.12.2015 r. wydał opinię znak DN-NS.9012.1809.2015, w której stwierdził, że dla planowanej inwestycji nie jest wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem znak WOO-IV.4240.1551.2015.MW.3 z dnia 28.12.2015 r. wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji elektroenergetycznej WN/SN Śmiłowo wraz z dowiązaniami liniowymi 110 kV na działkach o nr ewid. 72, 73, 74/2 obręb Śmiłowo, gmina Kaczory, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

O wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie zostały powiadomione strony postępowania: zawiadomieniem Wójta Gminy Kaczory z dnia 26.11.2015 r. znak: GP.6220.4.2015. Zapewniając możliwość udziału społeczeństwa w toczącym się postępowaniu, w oparciu o art. 21 i art. 33 ww. ustawy z dnia 3 października 2008 r. organ prowadzący postępowanie podał do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty zamieszczając na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kaczory, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kaczory oraz na tablicy ogłoszeń Sołectwa w Śmiłowie, informację o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia wskazując 21-dniowy termin na składanie uwag i wniosków. Ponadto do publicznej wiadomości podano także informację o wydaniu postanowienia Wójta Gminy Kaczory o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz o możliwości, 7-dniowym terminie i miejscu składania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. W  wyznaczonych terminach nie wypłynęły żadne uwagi i wnioski.

Uwzględniając przepis art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego w dniu 29.01.2016 r. Wójt Gminy Kaczory zawiadomił strony o zakończeniu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie oraz o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. W wyznaczonym terminie żadna ze stron przedmiotowego postępowania nie wypowiedziała się co do zebranych dowodów i materiałów oraz nie zgłosiła żadnych żądań.

Planowana inwestycja polegać będzie na budowie stacji elektroenergetycznej 110/15 kV GPZ Śmiłowo (na terenie działki o numerze ewidencyjnym 72) wraz z wyprowadzeniem liniowym 110 kV (na działkach o numerach ewidencyjnych 73 i 74/2). Całkowita powierzchnia działek, na których planuje się realizację przedsięwzięcia wynosi 4,5 ha, w tym powierzchnia terenu pod projektowaną stację elektroenergetyczną wyniesie ok. 0,37 ha. Przedmiotowa inwestycja ma na celu poprawę infrastruktury elektroenergetycznej oraz podniesienie niezawodności dostawy energii elektrycznej dla powiatu pilskiego.

Przedmiotowe przedsięwzięcie obejmie: budowę rozdzielni 110 kV (fundamentów, konstrukcji, kanałów kablowych, przepustów kablowych, uziemienia, aparatów i urządzeń WN) w zakresie nowych pól liniowych, sprzęgła oraz pól transformatorowych, budowę budynku, w którym umiejscowiona będzie infrastruktura napięcia SN i nn, systemów automatyki stacyjnej, sterowania i nadzoru SSiN, ułożenie nowych kabli sterowniczych na terenie rozdzielni 110 kV, budowę instalacji teletechnicznych, budowę systemu uziemienia, ochrony przepięciowej i odgromowej dla rozdzielni 110 kV oraz zagospodarowanie terenu. Konstrukcje słupów posadowione będą na prefabrykowanych betonowych fundamentach. Stacja będzie pracować bezobsługowo.

Inwestor w karcie informacyjnej przedsięwzięcia wskazał, iż według danych dostępnych w materiałach informacyjnych PSE S.A. na terenie stacji elektroenergetycznej natężenie pola elektrycznego nie przekroczy 4,3 kV/m. W przypadku pola magnetycznego natomiast, według danych PSE, natężenie pola na terenie stacji w miejscach dostępnych dla ludzi będzie mniejsze niż 30 A/m. Pod linią 110 kV, w środku przęsła, natężenie pola elektrycznego wynosi 1 kV/m, a pola magnetycznego, przy obciążeniu linii 735 A, wynosi maksymalnie 24 A/m. Uwzględniając powyższe można uznać, iż funkcjonowanie przedmiotowej stacji nie spowoduje przekroczenia poziomów dopuszczalnych określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. z 2003 r. Nr 192, poz. 1883). Ponadto, zgodnie z art. 122a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) prowadzący instalację oraz użytkownik urządzenia emitującego pola elektromagnetyczne, które są stacjami elektroenergetycznymi lub napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi o napięciu znamionowym nie niższym niż 110 kV są obowiązani do wykonania pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, m.in. bezpośrednio po rozpoczęciu użytkowania instalacji lub urządzenia. Wyniki pomiarów przekazuje się wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska i państwowemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu.

Źródłami emisji hałasu do środowiska z terenu stacji będą głównie transformatory mocy, których moc akustyczna nie zależy od pory dnia, a tylko w niewielkim stopniu od obciążenia, gdy przy przeciążeniu transformatorów włączają się wentylatory chłodzące (źródło hałasu 50 dB). Z informacji podanych przez inwestora wynika, że transformatory zostały tak dobrane, że nie wystąpi zjawisko przeciążenia. W najbliższym otoczeniu przedsięwzięcia nie występują tereny objęte ochroną akustyczną. Działka, na której planuje się realizację inwestycji graniczy bezpośrednio z terenami rolniczymi i leśnymi. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości ok. 410 m od terenu projektowanej stacji.

Uwzględniając odległość planowanej inwestycji od najbliższych terenów podlegających ochronie akustycznej należy uznać, że jej funkcjonowanie nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach wymagających ochrony akustycznej określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112).

Niewielkie oddziaływanie akustyczne wystąpi na etapie budowy stacji i będzie związane z pracą sprzętu budowlanego. Będzie to jednak oddziaływanie tymczasowe, krótkotrwałe i ustąpi po zakończeniu prac budowlanych.

Zgodnie z zapisami zawartymi w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, transformatory wyposażone będą w szczelne misy olejowe. W przypadku wystąpienia awarii misy olejowe pomieszczą cały olej znajdujący się w transformatorze, zabezpieczając w ten sposób środowisko gruntowo-wodne. Dodatkowo, zastosowany zostanie także separator koalescencyjny podłączony do zbiornika bezodpływowego, umożliwiający oddzielenie wody zaolejonej od wody zbierającej się w misie pod transformatorem. Wyciek oleju sygnalizowany będzie alarmem.

W fazie budowy przedsięwzięcia nastąpią emisje zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego wynikające z pracy sprzętu. Głównym elementem związanym z zanieczyszczeniem powietrza będzie emisja substancji pochodzących ze spalania paliw w silnikach maszyn i urządzeń budowlanych. Nie będą one jednak uciążliwe dla środowiska z uwagi na ich krótkotrwały i lokalny charakter. Przedsięwzięcie nie pogorszy stanu powietrza atmosferycznego.

Stacja elektroenergetyczna na etapie eksploatacji nie będzie wytwarzała żadnych ścieków technologicznych. Odpady powstające podczas realizacji inwestycji będą magazynowane, a następnie wywożone na składowisko odpadów bądź przekazywane do odzysku lub unieszkodliwienia. Podczas eksploatacji inwestycji będą wytwarzane jedynie odpady związane z przebywaniem osób obsługujących stację. Odpady te będą wywożone na składowisko odpadów.

Wody opadowe i roztopowe rozprowadzane będą powierzchniowo na tereny zielone należące do inwestora.

Z uwagi na charakter przedmiotowego przedsięwzięcia (stacja elektroenergetyczna) należy uznać, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie wpływać na zmiany klimatu na etapie jego eksploatacji. Także etap budowy i likwidacji stacji nie będzie znacząco oddziaływał na zmiany klimatu. Nie przewiduje się także znaczącego wpływu postępujących zmian klimatu na przedsięwzięcie.

Analiza zgromadzonych materiałów wykazała, że teren przeznaczony pod inwestycję zlokalizowany jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.). Najbliżej położonymi obszarami Natura 2000 są: obszar specjalnej ochrony ptaków Puszcza nad Gwdą PLB300012, oddalony o ok. 0,5 km od miejsca realizacji przedsięwzięcia oraz obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Ostoja Pilska PLH300045, oddalony o ok. 1,5 km. Ponadto w odległości ok. 1,7 km znajduje się rezerwat przyrody „Torfowisko Kaczory". Analiza dokumentacji wykazała, że przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane zostanie na terenach, na których nie występują cenne przyrodniczo, czy chronione gatunki roślin i zwierząt. Nie zmienią się walory krajobrazowe oraz warunki bytowania biocenoz. Realizacja przedsięwzięcia nie będzie się wiązała z koniecznością wycinki drzew i krzewów.

Ze względu na skalę, rodzaj i charakter przedsięwzięcia oraz przewidywane rozwiązanie technologiczne stwierdzono, że przedsięwzięcie nie będzie negatywnie wpływać na lokalne warunki gruntowo-wodne. Nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszary leśne oraz obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód oraz wody powierzchniowe. Nie przewiduje się także negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na Jednolite Części Wód Powierzchniowych i Jednolite Części Wód Podziemnych. W związku z powyższym należy uznać, że realizacja inwestycji nie będzie miała negatywnego wpływu na osiągnięcie celów środowiskowych określonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry.

Eksploatacja inwestycji nie wiąże się z nadmiernym wykorzystaniem zasobów naturalnych oraz nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska. Planowane przedsięwzięcie nie należy do kategorii zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii. Dla projektowanej inwestycji nie planuje się utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania. Inwestycja nie będzie powodowała także transgranicznego oddziaływania na środowisko. Nie przewiduje się kumulowania oddziaływań planowanej inwestycji z innymi przedsięwzięciami.

W opinii Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, dla planowanej inwestycji nie jest wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko, a przy rozwiązaniach zawartych w przedstawionej karcie informacyjnej przedsięwzięcia, rozpatrywana inwestycja nie będzie stanowić zagrożenia dla zdrowia ludzi.

W opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, ze względu na rodzaj planowanego przedsięwzięcia, jego lokalizację poza obszarami chronionymi, na gruncie ornym oraz brak konieczności wycinki drzew i krzewów, nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną, rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności gatunków chronionych, rzadkich lub ginących oraz ich siedliska. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie także na obszary chronione, a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i zwierząt oraz ich siedlisk, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000, ani pogorszenia integralności obszarów Natura 2000 lub powiązania z innymi obszarami. Ponadto przedsięwzięcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wpłynie na funkcję ekosystemu.

Biorąc pod uwagę ogólną charakterystykę inwestycji można uznać, że jej realizacja nie będzie miała wpływu na generowanie innych, nowych oddziaływań mogących negatywnie wpływać na zdrowie i życie ludzi. Planowana inwestycja nie wpłynie na pogorszenie środowiska, pozostanie również bez wpływu na kryterium wykorzystania przylegających terenów. Ze względu na wielkość i złożoność oddziaływania, a także rodzaj i skalę inwestycji dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Wobec powyższego, orzeczono jak w sentencji.


POUCZENIE


Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile, za pośrednictwem Wójta Gminy Kaczory, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Załącznik:

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 84 ust 2 ustawy ooś


Otrzymują:

  1. Michał Cyraniak

ul. Wojskowa 5/16

60-792 Poznań

Pełnomocnik:

ENEA Operator Sp. z o.o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

  1. Zakład Rolniczo-Przemysłowy

FARMUTIL HS” S.A.

Śmiłowo, ul. Przemysłowa 4

64-810 Kaczory

  1. a/aDo wiadomości:

  1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu

  2. Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny