WÓJT GMINY KACZORY

Kaczory, dnia 20.01.2016 r.

GP.6220.4.2015

INFORMACJA WÓJTA GMINY KACZORY


Na podstawie art. 21 ust. 1 i ust. 2 pkt 8 oraz art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) Wójt Gminy Kaczory

ZAWIADAMIA:

  o wydaniu i umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych postanowienia znak GP.6220.4.2015 z dnia 18.01.2016 r. dla ENEA Operator Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58, 60 479 Poznań, działającej przez pełnomocnika Pana Michała Cyraniaka zam. ul. Wojskowa 5/16, 60-792 Poznań o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na:

budowie stacji elektroenergetycznej WN/SN Śmiłowo wraz z dowiązaniami liniowymi 110 kV, na działkach o numerach ewidencyjnych 72, 73, 74/2, obręb Śmiłowo.

Jednocześnie Wójt Gminy Kaczory informuje o możliwości zapoznania się z treścią postanowienia oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią sanitarną Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego i opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz możliwości składania uwag i wniosków w Urzędzie Gminy Kaczory, ul. Dworcowa 22, 64-810 Kaczory, pok. nr 6, w godzinach pracy Urzędu, w terminie 7 dni licząc od dnia ukazania się niniejszego zawiadomienia, tj. w dniach od 20.01.2016 r. do dnia 27.01.2016 r. włącznie.