WÓJT GMINY KACZORY

Kaczory, dnia 30.12.2015 r.

GP.6220.5.2015

INFORMACJA WÓJTA GMINY KACZORY


Na podstawie art. 21 ust. 1 i ust. 2 pkt 9 oraz art. 29 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.), Wójt Gminy Kaczory

ZAWIADAMIA:

? o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych wniosku Paru Drobiarskiego Sp. z o.o. Śmiłowo, ul. Pilska 36, 64-810 Kaczory w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

posadowieniu 10 zbiorników do magazynowania gazu o pojemności 6400 l każdy, zlokalizowanych w miejscowości Zelgniewo, na działce o numerze ewidencyjnym 20/15, gmina Kaczory.

Wnioski i uwagi w sprawie przedsięwzięcia, co do którego toczy się postępowanie, można składać w Urzędzie Gminy Kaczory, ul. Dworcowa 22, 64-810 Kaczory, pok. nr 6, w godzinach pracy Urzędu, w terminie 21 dni licząc od dnia ukazania się niniejszego zawiadomienia, tj. w dniach od 30.12.2015 r. do dnia 20.01.2016 r. włącznie.

 

Wójt Gminy Kaczory
/-/ mgr Brunon Wolski