WÓJT GMINY KACZORY

Kaczory, dnia 06.11.2015 r.

GP.6220.1.2011


INFORMACJA

w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa


Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.), Wójt Gminy Kaczory


informuje:


  • o wydaniu w dniu 30.10.2015 r. decyzji znak GP.6220.1.2011 zmieniającej ostateczną decyzję znak GP.6220.1.2011 z dnia 11.10.2012 r., wydaną dla Zakładu Rolniczo-Przemysłowego „FARMUTIL HS” S.A. Śmiłowo, ul. Przemysłowa 4, 64-810 Kaczory, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego budowie fermy brojlerów kurzych, obejmującego budowę 20 budynków hodowlanych w dwóch sektorach o obsadzie 70350 sztuk kurcząt każdy, wraz z infrastrukturą towarzyszącą (łączna obsada fermy drobiu – 5628 DJP), na działce o numerze ewidencyjnym 20/15 – obręb Zelgniewo, gm. Kaczory,

  • możliwości zapoznania się z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opinią sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pile znak: ON.NS-72/1/6-10/14 z dnia 20.08.2014 r., w której opiniuje pozytywnie pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych dokumentację dotyczącą środowiskowych uwarunkowań przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy brojlerów kurzych, obejmującego budowę 20 budynków hodowlanych w dwóch sektorach o obsadzie 70350 sztuk kurcząt każdy, wraz z infrastrukturą towarzyszącą (łączna obsada fermy drobiu – 5628 DJP), na działce o numerze ewidencyjnym 20/15 – obręb Zelgniewo, gm. Kaczory i postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu znak: WOO-I.4242.187.2014.BR.6 z dnia 30.12.2014 r., w którym uzgadnia realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy brojlerów kurzych, obejmującej budowę 20 budynków inwentarskich w dwóch sektorach o obsadzie 70350 szt. kurcząt każdy wraz z infrastrukturą towarzyszącą (łączna obsada fermy drobiu – 5628 DJP), na dz. 20/15 obręb Zelgniewo, gm. Kaczory.

Z ww. dokumentami można zapoznać się w Urzędzie Gminy Kaczory, ul. Dworcowa 22, 64-810 Kaczory, pok. nr 6, w godzinach pracy Urzędu, w terminie 14 dni licząc od dnia zamieszczenia niniejszej informacji, tj. w dniach od 06.11.2015 r. do dnia 20.11.2015 r. włącznie.


Niniejszą informację zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie bip.kaczory.com.pl, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kaczory oraz tablicy ogłoszeń Sołectwa w Zelgniewie.