WÓJT GMINY KACZORY

Kaczory, dnia 06.11.2015 r.

GP.6220.1.2011


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KACZORY


Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm), Wójt Gminy Kaczory

zawiadamia strony postępowania

o wydanej w dniu 30.10.2015 r. decyzji znak GP.6220.1.2011 zmieniającej ostateczną decyzję znak GP.6220.1.2011 z dnia 11.10.2012 r., wydaną dla Zakładu Rolniczo-Przemysłowego „FARMUTIL HS” S.A. Śmiłowo, ul. Przemysłowa 4, 64-810 Kaczory, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego budowie fermy brojlerów kurzych, obejmującego budowę 20 budynków hodowlanych w dwóch sektorach o obsadzie 70350 sztuk kurcząt każdy, wraz z infrastrukturą towarzyszącą (łączna obsada fermy drobiu – 5628 DJP), na działce o numerze ewidencyjnym 20/15 – obręb Zelgniewo, gm. Kaczory.


Stronami są właściciele i władający nieruchomościami, sąsiadującymi z miejscem realizacji inwestycji w ilości przekraczającej 20 osób.

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ww. ustawy, jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, czyli strony zawiadamia się o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia, gdy przepis szczególny tak stanowi.

Obwieszczenie niniejsze zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie bip.kaczory.com.pl, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kaczory oraz na tablicy ogłoszeń w Zelgniewie.

Obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni, tj. od dnia 06.11.2015 r. do dnia 20.11.2015 r. Termin do wniesienia odwołania rozpoczyna swój bieg w dniu 21.11.2015 r.

W załączeniu decyzja nr GP.6220.1.2011 z dnia 30.10.2015 r.