O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Kaczory

z dnia 21 września 2015 r.


Na podstawie art. 16 § 1 i 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) podaje się do wiadomości publicznej informację o: numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1017) zmienionego Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 sierpnia 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1131)

obrazek

Wyborcy mogą do dnia 12 października 2015 r. zgłaszać Wójtowi Gminy Kaczory zamiar głosowania korespondencyjnego w kraju, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille”a.

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.) oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat, może w terminie do dnia 16 października 2015 r. złożyć wniosek do Wójta Gminy Kaczory o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu.

Wyborcy mogą składać wnioski o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania do dnia 20 października 2015 r. do Urzędu Gminy w Kaczorach.

Uwaga!

W przypadku zgłoszenia przez wyborcę niepełnosprawnego zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone.

Informację w sprawach rejestru wyborców i spisów wyborców uprawnionych do głosowania, udzielenia pełnomocnictwa, głosowania korespondencyjnego oraz zaświadczeń o prawie do głosowania można uzyskać w Urzędzie Gminy Kaczory ul. Dworcowa 22 pokój nr 1 (parter) albo pod nr telefonów 67 284 23 71 lub 67 284 23 72 wew. 11 lub w formie elektronicznej, adres e-mail : sekretariat@kaczory.com.pl


Lokale wyborcze w dniu głosowania 25 października 2015 r. (niedziela) będą otwarte w godz. 7.00 – 21.00.

Kaczory, 21 września 2015 r .

W Ó J T
/-/ mgr Brunon Wolski