WÓJT GMINY KACZORY

Kaczory, dnia 17.09.2015 r.

GP.6733.6.2015

 

 

 

OBWIESZCZENIE  WÓJTA  GMINY  KACZORY

 

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) Wójt Gminy Kaczory

 

 

ZAWIADAMIA:

 

o wydaniu w dniu 16.09.2015 r. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kablowo-napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV (wraz z traktem światłowodowym) pomiędzy stacją GPZ Margonin a stacją GPZ Piła-Krzewina, a także na przebudowie istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej, na działkach o numerach ewidencyjnych 172/1, 189, 261, 319/2, 319/3, 266, 363, 211, 268/1, 8376/2, 8376/4, 325, 315, 322, 319/1, 318/3, 314, 317, 313, 312, 311, 310, 324, 323, 309, 308/1, 308/2, 308/3, 320, 316, 321, 307, 306, 188/2 – obręb Krzewina, gm. Kaczory. Postępowanie wszczęto na wniosek firmy Relax Wind Park III Sp. z o.o. ul. Postępu 17B, 02-676 Warszawa, działającej przez pełnomocnika Pana Marcina Daraża.

Z treścią powyższej decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy Kaczory, ul. Dworcowa 22, 64-810 Kaczory, pok. nr 6, w godzinach pracy Urzędu, tj. 715-1515.

Obwieszczenie niniejsze zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie bip.kaczory.com.pl, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kaczory oraz tablicy ogłoszeń Sołectwa w Krzewinie.

            Obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni, tj. od dnia 17.09.2015 r. do dnia 01.10.2015 r.

            Termin do wniesienia odwołania rozpoczyna swój bieg w dniu 02.10.2015 r.