WÓJT GMINY KACZORY

Kaczory, dnia 08.06.2015 r.

GP.6220.2.2014


INFORMACJA WÓJTA GMINY KACZORY


Na podstawie art. 8, art. 21 ust. 1 i ust. 2 pkt 9, art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.)  Wójt Gminy Kaczory


ZAWIADAMIA:


? o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych decyzji znak GP.6220.2.2014 z dnia 02.06.2015 r. wydanej dla Gospodarstwa Rolnego Henryk Stokłosa (obecnie „Sady Dolina Noteci” Henryk Stokłosa) Śmiłowo, ul. Pilska 48, 64 810 Kaczory, ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiornika wodnego wraz z infrastrukturą techniczną w ramach rozbudowy gospodarstwa rolnego w Śmiłowie, na działce o numerze ewidencyjnym 11, gmina Kaczory.

Jednocześnie Wójt Gminy Kaczory informuje o możliwości zapoznania się z treścią wydanej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pile oraz postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, w Urzędzie Gminy Kaczory, ul. Dworcowa 22, 64-810 Kaczory, pok. nr 6 w terminie 14 dni, licząc od dnia ukazania się niniejszego zawiadomienia, tj. w dniach od 08.06.2015 r. do dnia 22.06.2015 r. włącznie.