WÓJT GMINY KACZORY

Kaczory, dnia 22.04.2015 r.

GP.6733.6.2015
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KACZORY


Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199) oraz art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) Wójt Gminy Kaczory


ZAWIADAMIA

o wszczęciu w dniu 23.03.2015 r., na wniosek firmy Relax Wind Park III Sp. z o.o., działającej przez pełnomocnika Pana Marcina Daraża, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kablowo-napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV (wraz z traktem światłowodowym) pomiędzy stacją GPZ Margonin a stacją GPZ Piła-Krzewina, a także na przebudowie istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej, na działkach o numerach ewidencyjnych 172/1, 189, 261, 319/2, 319/3, 266, 363, 211, 268/1, 8376/2, 8376/4, 325, 315, 322, 319/1, 318/3, 314, 317, 313, 312, 311, 310, 324, 323, 309, 308/1, 308/2, 308/3, 320, 316, 321, 307, 306, 188/2 – obręb Krzewina, gm. Kaczory.

W oparciu o art. 10 § 1 i art. 73 § 1 ww. ustawy strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium postępowania oraz wypowiadać się, co do zebranych dowodów oraz materiałów, przeglądania akt sprawy oraz brania udziału w przeprowadzaniu dowodu.

Z dokumentacją sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Kaczory, ul. Dworcowa 22, 64-810 Kaczory, pok. nr 6, w godzinach pracy Urzędu, tj. 715-1515.

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.