WÓJT GMINY KACZORY

Kaczory, dnia 09.03.2015 r.

GP.6220.1.2011OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KACZORY

Na podstawie art. 10 § 1, w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) Wójt Gminy Kaczory


ZAWIADAMIA

  • o zakończeniu postępowania administracyjnego toczącego się na wniosek Zakładu Rolniczo-Przemysłowego „Farmutil HS” S.A. Śmiłowo, ul. Przemysłowa 4, 64-810 Kaczory w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak GP.6220.1.2011 z dnia 11.10.2012 r. dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy brojlerów kurzych, obejmującego budowę 20 budynków hodowlanych w dwóch sektorach o obsadzie 70350 sztuk kurcząt każdy, wraz z infrastrukturą towarzyszącą (łączna obsada fermy drobiu – 5628 DJP), na działce o numerze ewidencyjnym 20/15 – obręb Zelgniewo, gm. Kaczory,

  • możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, w tym z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami, z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wraz z uzupełnieniami do raportu, opinią sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pile znak: ON.NS-72/1/6-10/14 z dnia 20.08.2014 r., w której opiniuje pozytywnie pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych dokumentację dotyczącą środowiskowych uwarunkowań przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy brojlerów kurzych, obejmującego budowę 20 budynków hodowlanych w dwóch sektorach o obsadzie 70350 sztuk kurcząt każdy, wraz z infrastrukturą towarzyszącą (łączna obsada fermy drobiu – 5628 DJP), na działce o numerze ewidencyjnym 20/15 – obręb Zelgniewo, gm. Kaczory i postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu znak: WOO-I.4242.187.2014.BR.6 z dnia 30.12.2014 r., w którym uzgadnia realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy brojlerów kurzych, obejmującej budowę 20 budynków inwentarskich w dwóch sektorach o obsadzie 70350 szt. kurcząt każdy wraz z infrastrukturą towarzyszącą (łączna obsada fermy drobiu – 5628 DJP), na dz. 20/15 obręb Zelgniewo, gm. Kaczory,

  • możliwości składania uwag i wniosków.

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się oraz składać uwagi i wnioski w sprawie przedmiotowego przedsięwzięcia w Urzędzie Gminy Kaczory, ul. Dworcowa 22, 64-810 Kaczory, pok. nr 6, w godzinach pracy Urzędu, w terminie 21 dni licząc od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia, tj. w dniach od 09.03.2015 r. do dnia 30.03.2015 r. włącznie. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone: w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262). Uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia. Organem właściwym do wydania decyzji w przedmiotowej sprawie oraz rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Kaczory.


Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie bip.kaczory.com.pl, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kaczory oraz tablicy ogłoszeń Sołectwa w Zelgniewie.