WÓJT GMINY KACZORY

Kaczory, dnia 19.02.2015 r.

GP.6220.2.2014


INFORMACJA

w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa


Na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.), w związku z wnioskiem Gospodarstwa Rolnego Henryk Stokłosa, Śmiłowo, ul. Pilska 48, 64 810 Kaczory o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiornika wodnego wraz z infrastrukturą techniczną w ramach rozbudowy gospodarstwa rolnego w Śmiłowie, na działce o numerze ewidencyjnym 11, gmina Kaczory, Wójt Gminy Kaczory

informuje:

  • o wydaniu następujących dokumentów:

  • opinii sanitarnej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pile znak: ON.NS-72/1/6-13/14 z dnia 17.09.2014 r., w której opiniuje pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych dokumentację dotyczącą środowiskowych uwarunkowań przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiornika wodnego wraz z infrastrukturą techniczną w ramach rozbudowy gospodarstwa rolnego w Śmiłowie, na działce o numerze ewidencyjnym 11, gmina Kaczory,

  • postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu znak: WOO-I.4242.214.2014.IJ.10 z dnia 11.02.2015 r., w którym uzgadnia realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiornika wodnego wraz z infrastrukturą techniczną w ramach rozbudowy gospodarstwa rolnego w Śmiłowie na działce nr ew. 11, obręb Śmiłowo, gm. Kaczory,

  • możliwości zapoznania się z ww. dokumentami oraz z pozostałą niezbędną dokumentacją sprawy, w tym z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wraz z uzupełnieniami do raportu oraz wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami,

  • możliwości składania uwag i wniosków.

Celem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko powyższego przedsięwzięcia jest określenie, analiza oraz ocena bezpośredniego i pośredniego wpływu przedsięwzięcia na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi.

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się oraz składać uwagi i wnioski w sprawie przedsięwzięcia, co do którego toczy się postępowanie, w Urzędzie Gminy Kaczory, ul. Dworcowa 22, 64-810 Kaczory, pok. nr 6, w godzinach pracy Urzędu, w terminie 21 dni licząc od dnia ukazania się niniejszej informacji, tj. w dniach od 19.02.2015 r. do dnia 12.03.2015 r. włącznie. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone: w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262). Uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia, zgodnie z art. 35 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy postępowanie niniejsze prowadzone jest z udziałem społeczeństwa. Udział ten zgodnie z przepisem art. 29 ustawy przysługuje każdemu. Organem właściwym do wydania decyzji w przedmiotowej sprawie oraz rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Kaczory.


Niniejszą informację zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie bip.kaczory.com.pl, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kaczory oraz tablicy ogłoszeń Sołectwa w Śmiłowie.