WÓJT GMINY KACZORY


Kaczory, dnia 23.01.2015 r.

GP.6220.4.2014

INFORMACJA WÓJTA GMINY KACZORY


Na podstawie art. 8, art. 21 ust. 1 i ust. 2 pkt 9, art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) Wójt Gminy Kaczory

ZAWIADAMIA:

o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych decyzji znak GP.6220.4.2014 z dnia 21.01.2015 r. stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku przeznaczonego na działalność produkcyjną, składową i magazynową, wykorzystywanego jako piekarnia na warsztat renowacji samochodów z 2 kabinami lakierniczymi, na działce o numerze ewidencyjnym 122/39, obręb Kaczory.

Jednocześnie Wójt Gminy Kaczory informuje o możliwości zapoznania się z treścią wydanej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pile oraz postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, w Urzędzie Gminy Kaczory, ul. Dworcowa 22, 64-810 Kaczory, pok. nr 6 w terminie 14 dni, licząc od dnia ukazania się niniejszego zawiadomienia, tj. w dniach od 23.01.2015 r. do dnia 06.02.2015 r. włącznie.