WÓJT GMINY KACZORY

Kaczory, dnia 07.10.2014 r.

GP.6220.9.2013


INFORMACJA

w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa


Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.), Wójt Gminy Kaczory

informuje:

  • o wydaniu w dniu 29.09.2014 r. decyzji nr GP.6220.9.2013 dla „INSEFARM” Sp. z o.o. Śmiłowo, ul. Zelgniewska 6, 64-810 Kaczory, ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce o numerze ewidencyjnym 56/4 – obręb Brodna, gm. Kaczory.

  • możliwości zapoznania się z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opinią sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pile znak: ON.NS-72/1/6-3/14 z dnia 11.02.2014 r., w której opiniuje pozytywnie pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych dokumentację dotyczącą środowiskowych uwarunkowań przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce o numerze ewidencyjnym 56/4 – obręb Brodna, gm. Kaczory oraz postanowieniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu znak WOO I.4242.7.2014.AR2.6 z dnia 17.04.2014 r. oraz WOO-I.4242.170.2014.AR2.1 z dnia 25.07.2014 r., w których uzgadnia realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu o łącznej maksymalnej obsadzie 1 461,6 DJP, tj. 365 400 szt. wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o numerze ewidencyjnym 56/4, obręb Brodna, gm. Kaczory.

Z ww. dokumentami można zapoznać się w Urzędzie Gminy Kaczory, ul. Dworcowa 22, 64-810 Kaczory, pok. nr 6, w godzinach pracy Urzędu, w terminie 14 dni licząc od dnia ukazania się niniejszej informacji, tj. w dniach od 07.10.014 r. do dnia 21.10.2014 r. włącznie.


Niniejszą informację zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie bip.kaczory.com.pl, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kaczory oraz tablicy ogłoszeń Sołectwa w Brodnej.