WÓJT GMINY KACZORY

Kaczory, dnia 04.08.2014 r.

GP.6220.9.2013


INFORMACJA

w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa


Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.), Wójt Gminy Kaczory

informuje:


  • o wydaniu postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu znak WOO-I.4242.170.2014.AR2.1 z dnia 25.07.2014 r., w którym uzgadnia realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu o łącznej maksymalnej obsadzie 1 461,6 DJP, tj. 365 400 szt. wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o numerze ewidencyjnym 56/4, obręb Brodna, gm. Kaczory

  • o zakończeniu postępowania administracyjnego toczącego się na wniosek „INSEFARM” Sp. z o.o. Śmiłowo, ul. Zelgniewska 6, 64-810 Kaczory o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce o numerze ewidencyjnym 56/4 – obręb Brodna, gm. Kaczory,

  • możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, w tym z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz załącznikami, raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wraz z uzupełnieniami do raportu, opinią sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pile znak: ON.NS-72/1/6-3/14 z dnia 11.02.2014 r., w której opiniuje pozytywnie pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych dokumentację dotyczącą środowiskowych uwarunkowań przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce o numerze ewidencyjnym 56/4 – obręb Brodna, gm. Kaczory oraz postanowieniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu znak WOO-I.4242.7.2014.AR2.6 z dnia 17.04.2014 r. oraz WOO-I.4242.170.2014.AR2.1 z dnia 25.07.2014 r., w których uzgadnia realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu o łącznej maksymalnej obsadzie 1 461,6 DJP, tj. 365 400 szt. wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o numerze ewidencyjnym 56/4, obręb Brodna, gm. Kaczory,

  • możliwości składania uwag i wniosków.

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się oraz składać uwagi i wnioski w sprawie przedmiotowego przedsięwzięcia w Urzędzie Gminy Kaczory, ul. Dworcowa 22, 64-810 Kaczory, pok. nr 6, w godzinach pracy Urzędu, w terminie 21 dni licząc od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia, tj. w dniach od 04.08.2014 r. do dnia 25.08.2014 r. włącznie. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone: w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262). Uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia, zgodnie z art. 35 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy postępowanie niniejsze prowadzone jest z udziałem społeczeństwa. Udział ten zgodnie z przepisem art. 29 ustawy przysługuje każdemu. Organem właściwym do wydania decyzji w przedmiotowej sprawie oraz rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Kaczory.

Niniejszą informację zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie bip.kaczory.com.pl, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kaczory oraz tablicy ogłoszeń Sołectwa w Brodnej.