WÓJT GMINY KACZORY

 

Kaczory, dnia 29.07.2014 r.

 

GP.6220.3.2014

 

 

 

INFORMACJA  WÓJTA  GMINY  KACZORY

 

 

Na podstawie art. 21 ust. 1 i ust. 2 pkt 9 oraz art. 29 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) Wójt Gminy Kaczory

 

 

ZAWIADAMIA:

 

¨ o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych wniosku Parku Drobiarskiego Sp. z o.o. Śmiłowo, ul. Pilska 36, 64-810 Kaczory o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

rozbudowie fermy reprodukcyjnej Zelgniewo – odchów kurek oraz kogutów, położonej na działkach o numerach ewidencyjnych 122/5 i 122/6, w miejscowości Zelgniewo, gmina Kaczory.

        

Wnioski i uwagi w sprawie przedsięwzięcia, co do którego toczy się postępowanie, można składać w Urzędzie Gminy Kaczory, ul. Dworcowa 22, 64-810 Kaczory, pok. nr 6, w godzinach pracy Urzędu, w terminie 21 dni licząc od dnia ukazania się niniejszego zawiadomienia, tj. w dniach od 29.07.2014 r. do dnia 19.08.2014 r. włącznie.