WÓJT GMINY KACZORY

 

Kaczory, dnia 29.07.2014 r.

GP.6220.1.2011

 

 

 

INFORMACJA  WÓJTA  GMINY  KACZORY

 

 

Na podstawie art. 21 ust. 1 i ust. 2 pkt 16 oraz art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.), Wójt Gminy Kaczory

 

 

ZAWIADAMIA:

 

¨ o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, sporządzonego przez INVEST-EKO ul. Keplera 1, 60-159 Poznań, dot. zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak GP.6220.1.2011 z dnia 11.10.2012 r. dla przedsięwzięcia polegającego na:

budowie fermy brojlerów kurzych, obejmującego budowę 20 budynków hodowlanych w dwóch sektorach o obsadzie 70350 sztuk kurcząt każdy, wraz z infrastrukturą towarzyszącą (łączna obsada fermy drobiu – 5628 DJP), na działce o numerze ewidencyjnym 20/15 – obręb Zelgniewo, gm. Kaczory.

 

          Wnioski i uwagi w sprawie przedsięwzięcia, co do którego toczy się postępowanie, można składać w Urzędzie Gminy Kaczory, ul. Dworcowa 22, 64-810 Kaczory, pok. nr 6, w godzinach pracy Urzędu, w terminie 21 dni licząc od dnia ukazania się niniejszego zawiadomienia, tj. w dniach od 29.07.2014 r. do dnia 19.08.2014 r. włącznie.