WÓJT GMINY KACZORY

Kaczory, dnia 17.06.2014 r.

GP.6220.2.2014

INFORMACJA WÓJTA GMINY KACZORY


Na podstawie art. 21 ust. 1 i ust. 2 pkt 9 oraz art. 29 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) Wójt Gminy Kaczory

ZAWIADAMIA:

? o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych wniosku Gospodarstwa Rolnego Henryk Stokłosa Śmiłowo, ul. Pilska 48, 64-810 Kaczory o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

budowie zbiornika wodnego wraz z infrastrukturą techniczną w ramach rozbudowy gospodarstwa rolnego w Śmiłowie, na działce o numerze ewidencyjnym 11, gmina Kaczory.

Wnioski i uwagi w sprawie przedsięwzięcia, co do którego toczy się postępowanie, można składać w Urzędzie Gminy Kaczory, ul. Dworcowa 22, 64-810 Kaczory, pok. nr 6, w godzinach pracy Urzędu, w terminie 21 dni licząc od dnia ukazania się niniejszego zawiadomienia, tj. w dniach od 18.06.2014 r. do dnia 09.07.2014 r. włącznie.