O G Ł O S Z E N I E

 

 

R A D A   G M I N Y   K A C Z O R Y

 

zawiadamia mieszkańców Gminy Kaczory, że

 

w dniu 10 czerwca  2014 r.  o godz.  12oo (wtorek)

 

w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kaczorach

 

odbędzie się XXIX sesja Rady Gminy.

 

Przewodniczący Rady Gminy

    /-/ mgr inż. Stefan Kowal

 

 

 

 

 

Porządek XXIX  sesji:

 

 1. Sprawy porządkowe.
 2. Interpelacje i zapytania radnych.
 3. Informacja nt. działalności w minionym okresie:

-         przewodniczących komisji,

-         Wójta.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kaczory na lata 2014-2026.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 r.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu w Pile w sprawie ustalenia podziału na okręgi wyborcze oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym dla wyboru Rady Powiatu w Pile.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu wsi Śmiłowo.
 6. Informacja dyrektorów szkół i przedszkoli o stanie realizacji zadań  oświatowych za rok szkolny 2013/2014, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów.
 7. Zapytania i wolne wnioski.
 8. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
 9. Zakończenie.