WÓJT GMINY KACZORY


Kaczory, dnia 14.01.2014 r.


GP.6220.4.2013
INFORMACJA WÓJTA GMINY KACZORY


Na podstawie art. 21 ust. 1 i ust. 2 pkt 8 oraz art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) Wójt Gminy KaczoryZAWIADAMIA:


o wydaniu i umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych postanowienia znak GP.6220.4.2013 z dnia 10.01.2014 r. dla ES Jutrzenka 4 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji ul. Malczewskiego 26, 71-612 Szczecin (obecnie ES Jutrzenka 4 Sp. z o.o.), działającej przez pełnomocnika Pana Artura Brzezińskiego o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na:

montażu paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 2 MW, na części działek o numerach ewidencyjnych 330/2 i 331, zlokalizowanych w miejscowości Morzewo.

Jednocześnie Wójt Gminy Kaczory informuje o możliwości zapoznania się z treścią postanowienia oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pile i postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz możliwości składania uwag i wniosków w Urzędzie Gminy Kaczory, ul. Dworcowa 22, 64-810 Kaczory, pok. nr 6, w godzinach pracy Urzędu, w terminie 7 dni licząc od dnia ukazania się niniejszego zawiadomienia, tj. w dniach od 15.01.2014 r. do dnia 22.01.2014 r. włącznie.