WÓJT GMINY KACZORY

Kaczory, dnia 31.12.2013 r.

GP.6220.9.2013
INFORMACJA WÓJTA GMINY KACZORY


Na podstawie art. 21 ust. 1 i ust. 2 pkt 16 oraz art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.), Wójt Gminy Kaczory

ZAWIADAMIA:


o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na:

budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce o numerze ewidencyjnym 56/4 – obręb Brodna, gm. Kaczory.


Wnioski i uwagi w sprawie przedsięwzięcia, co do którego toczy się postępowanie, można składać w Urzędzie Gminy Kaczory, ul. Dworcowa 22, 64-810 Kaczory, pok. nr 6, w godzinach pracy Urzędu, w terminie 21 dni licząc od daty ukazania się niniejszego zawiadomienia, tj. w dniach od 31.12.2013 r. do dnia 21.01.2014 r. włącznie.