WÓJT GMINY KACZORY

Kaczory, dnia 12.12.2013 r.


GP.6220.5.2013


INFORMACJA WÓJTA GMINY KACZORY

 


Na podstawie art. 21 ust. 1 i ust. 2 pkt 16 oraz art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) Wójt Gminy Kaczory

ZAWIADAMIA:

o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na:

budowie wytwórni pasz o wydajności 2x30t/h paszy granulowanej dla drobiu i trzody na terenie gminy Kaczory w miejscowości Zelgniewo, na działkach o numerach ewidencyjnych 128 i 434.


Wnioski i uwagi w sprawie przedsięwzięcia, co do którego toczy się postępowanie, można składać w Urzędzie Gminy Kaczory, ul. Dworcowa 22, 64-810 Kaczory, pok. nr 6, w godzinach pracy Urzędu, w terminie 21 dni licząc od daty ukazania się niniejszego zawiadomienia, tj. w dniach od 13.12.2013 r. do 02.01.2014 r. włącznie.