WÓJT GMINY KACZORY

Kaczory, dnia 03.10.2013 r.

GP.6220.2.2013


INFORMACJA WÓJTA GMINY KACZORY


Na podstawie art. 21 ust. 1 i ust. 2 pkt 9 oraz art. 29 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) Wójt Gminy KaczoryZAWIADAMIA:


? o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

wykonaniu urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m3/h na terenie ujęcia

wody dla Gospodarstwa Rolnego Henryk
Stokłosa w m. Śmiłowo, na działce o numerze ewidencyjnym 11 – obręb Śmiłowo.

Wnioski i uwagi w sprawie przedsięwzięcia, co do którego toczy się postępowanie, można składać w Urzędzie Gminy Kaczory, ul. Dworcowa 22, 64-810 Kaczory, pok. nr 6, w godzinach pracy Urzędu, w terminie 21 dni licząc od dnia ukazania się niniejszego zawiadomienia, tj. w dniach od 04.10.2013 r. do dnia 24.10.2013 r. włącznie.