WÓJT GMINY KACZORY

Kaczory, dnia 19.09.2013 r.

GP.6733.4.2013

 

 

 

OBWIESZCZENIE  WÓJTA  GMINY  KACZORY

 

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) oraz w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) Wójt Gminy Kaczory

 

 

ZAWIADAMIA:

 

o wydaniu w dniu 19.09.2013 r. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie stacji 220/110 kV Piła Krzewina, na działkach o numerach ewidencyjnych 171/3, 171/5, 172/1, 173/1 i 410 – obręb Krzewina. Postępowanie wszczęto na wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna, działających przez pełnomocnika Pana Marcina Molenda Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Rzeszów Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 1, 35-105 Rzeszów.

Z treścią powyższej decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy Kaczory, ul. Dworcowa 22, 64-810 Kaczory, pok. nr 6, w godzinach pracy Urzędu, tj. 715-1515.

Obwieszczenie niniejsze zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie bip.kaczory.com.pl, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kaczory oraz tablicy ogłoszeń Sołectwa w Krzewinie.

            Obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni, tj. od dnia 20.09.2013 r. do dnia 03.10.2013 r.

            Termin do wniesienia odwołania rozpoczyna swój bieg w dniu 04.10.2013 r.