WÓJT GMINY KACZORY

Kaczory, dnia 16.07.2013 r.

 

 

 

Ogłoszenie

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Śmiłowo – rejon Osiedla Leśnego, gmina Kaczory

Na podstawie art. 17 pkt  10 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.), w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130, poz. 871) oraz art. 29 i art. 39 ust. 1 pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXXII/194/2010 Rady Gminy Kaczory z dnia 27 sierpnia 2010 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Śmiłowo – rejon Osiedla Leśnego, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 24 lipca 2013 r. do 23 sierpnia 2013 r. w siedzibie Urzędu Gminy Kaczory, ul. Dworcowa 22, pok. nr 6, w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 8 sierpnia 2013 r. o godzinie 11.00, w sali narad Urzędu Gminy Kaczory.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Kaczory z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 września 2013 r.

Nieuwzględnione przez Wójta Gminy Kaczory uwagi rozpatruje Rada Gminy Kaczory.

Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zainteresowani mogą składać do Wójta Gminy Kaczory uwagi i wnioski z zakresu ochrony środowiska w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej (na adres sekretariat@kaczory.com.pl) bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262).

Ponowne wyłożenie projektu planu do wglądu publicznego wynika z rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Wielkopolskiego dotyczącego uchwały Nr XIV/103/2012 Rady Gminy Kaczory z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Śmiłowo – rejon Osiedla Leśnego.

 

Wójt Gminy Kaczory