WÓJT GMINY KACZORY

Kaczory, dnia 24.06.2013 r.

GP.6220.1.2013
INFORMACJA WÓJTA GMINY KACZORY


Na podstawie art. 8, art. 21 ust. 1 i ust. 2 pkt 9, art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) Wójt Gminy Kaczory

ZAWIADAMIA:

? o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych decyzji nr GP.6220.1.2013 z dnia 24.06.2013 r. stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji 220/110 kV Piła Krzewina, na działkach o numerach ewidencyjnych 170/2, 171/3, 171/4, 171/5, 172/1, 173/1, 410 i 412 – obręb Krzewina.

Jednocześnie Wójt Gminy Kaczory informuje o możliwości zapoznania się z treścią wydanej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pile oraz postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, w Urzędzie Gminy Kaczory, ul. Dworcowa 22, 64-810 Kaczory, pok. nr 6 w terminie 14 dni, licząc od daty ukazania się niniejszego zawiadomienia, tj. w dniach od 25.06.2013 r. do dnia 08.07.2013 r. włącznie.