WÓJT GMINY KACZORY 

Kaczory, dnia 20.11.2012 r.

 
 

 

OGŁOSZENIE
 

O UCHWALENIU MIEJSCOWYCH PLANÓW

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI KACZORY, KRZEWINA, ŚMIŁOWO I MORZEWO – GMINA KACZORY

 

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Kaczory następujących uchwał:

1.      Nr XIV/97/2012 z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kaczory – rejon drogi do Morzewa,

2.      Nr XIV/99/2012 z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kaczory – fragment ulicy Pilskiej,

3.      Nr XIV/101/2012 z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krzewina – rejon drogi do Dziembowa,

4.      Nr XIV/103/2012 z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Śmiłowo – rejon Osiedla Górnego,

5.      Nr XIV/95/2012 z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Morzewo – południowo-zachodnia część,

6.      Nr XVI/108/2012 z dnia 14 września 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kaczory – środkowa część ul. Dziembowskiej,

7.      Nr XVII/111/2012 z dnia 26 października 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kaczory – rejon ul. Leśnej.

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią planów miejscowych i uzasadnieniami do uchwał, o których mowa w art. 42 pkt 2 ww. ustawy oraz podsumowaniami, o których mowa w art. 55 ust. 3 ustawy, w siedzibie Urzędu Gminy Kaczory, ul. Dworcowa 22, pok. nr 6, w godzinach pracy Urzędu, tj. 7.15-15.15.

 

 

Wójt Gminy Kaczory
/-/ mgr Brunon Wolski